Downloadไฟล์ข้อมูลประกอบการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนน่าอยู่ปลอดโรค จังหวัดภูเก็ต ปี 2555
ศูวันที่ 27-28 ,มีนาคม 2555 ณ.โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

 
ลำดับที่
โครงการอบรม
วิทยากร
1
นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์
2
การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ( นางวัลภา จีนลอย ,นางอารียา แพนชัยภูมิ และ ทพ.เสถียร สุรวิศาลกุล)
นางวัลภา จีนลอยและคณะ
3
นางทวารัตน์ สุขสม
4
นายสาธิต กลิ่นภักดี
5
 
 
 
หน้าหลัก