ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

คำสั่งอำเภอถลาง ปีงบประมาณ 2559
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

.......................................

 

วันที่
เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
หมายเหตุ
14 ก.ย.59
/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการ คปสอ.ถลาง
สมบูรณ์
14 ก.ย.59
/2559
- แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อำเภอถลาง 
สมบูรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

flowerline009