ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 คำสั่ง คปสอ.ถลาง
เครือข่ายถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
...................................................

เลขที่คำสั่ง
ลงวันที่
เรื่อง
วันที่แสดง
7/2555
5 พ.ย.55
6 พ.ย.55
6/2555
15 ต.ค.55
15 ต.ค.55
5/2555
20 ก.ย.55
20 ก.ย.55
4/2555
5 มิ.ย.55
5 มิ.ย.55
3/2555
16 ม.ค.55
16 ม.ค.55
2/2555
6 ม.ค.55
6 ม.ค.55
1/2555
6 ม.ค.55
6 ม.ค.55
1/2554
25 ก.ค.54
 31 ต.ค.54
2/2554 25 ก.ค.54  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คปสอ.ถลาง  31 ต.ค.54
3/2554 5 ส.ค.54  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระดับอำเภอถลาง  31 ต.ค.54
4/2554 10 ต.ค.54  แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายบริการพยาบาล อำเภอถลาง  10 พ.ย.54

   line1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           .