ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 พรบ.โรคติดต่อ 2558

คณะกรรมการโรคติดต่อระดับประเทศ
...................................................

วันเดือนปี
เรื่อง
วันที่แสดง
 06 มี.ค.59
พรบ.โรคติดต่อ 2558
3 ก.ย.58
 19 พ.ค.59
- ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2559 
 11 ต.ค. 59
  19 พ.ค.59 
ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ.2559
 11 ต.ค. 59
 08 เม.ย.59
แผนปฏิบัติการโรคติดต่อแห่งชาติ
 11 ต.ค. 59
     
     
     

   line1

 

 พรบ.โรคติดต่อ 2558

คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด
...................................................

วันเดือนปี
เรื่อง
วันที่แสดง
 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
3 ก.ย.58
 
- คำสั่งคณะทำงานควบคุมโรคติดต่อประช่องทางสนามบินภูเก็ต
 11 ต.ค. 59
 
- คำสั่งคณะทำงานควบคุมโรคติดต่อประช่องทางท่าเรือ
 11 ต.ค. 59
  - หน่วยปฏิบัติควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
      11 ต.ค. 59
     
     
     

   line1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           .