ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

อัตราป่วยโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต
เดือน มกราคม - 31 ตุลาคม 2559
.....................................

 ................................................