ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

หนังสือราชการ/ประกาศ

วันที่
หัวเรื่อง
เลขที่หนังสือ
รายละเอียด
หมายเหตุ
31 ต.ค.54
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
ภัยสุขภาพอำเภอถลาง
ภก 0027.3/ รพ.1/4018
สมบูรณ์
31 ต.ค.54
ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี54
ภก 0027.3/ รพ.1/4018
สมบูรณ์
31 ต.ค.54
ขอเชิญประชุม SRRT
ภก 0227/
D/L
สมบูรณ์