ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

โครงสร้างศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง

 
 

นายสมบูรณ์ คาวิจิตร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นายสมชาย สาบุตร
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน

 

นายสุชาติ มะเหร็ม
นักวิชาการสาธารณสุข