ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

7.รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2560
............................................

ลำดับที่

รายงาน

ปีที่

ฉบับที่

เดือน

ปี พ.ศ.

12. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 12 ธันวาคม 2560
11. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 11 พฤศจืกายน 2560
10. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 10 ตุลาคม 2560
9. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 9 กันยายน 2560
8. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 8 สิงหาคม 2560
7. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 7 กรกฏาคม 2560
6. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 6 มิถุนายน 2560
5. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 5 พฤษภาคม 2560
4. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 4 เมษายน 2560
3. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  7 3 มีนาคม 2560
2. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 2 กุมภาพันธ์ 2560
1. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 7 1 มกราคม 2560
 
f62

 

6.รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2559
............................................

ลำดับที่

รายงาน

ปีที่

ฉบับที่

เดือน

ปี พ.ศ.

12. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  6 12 ธันวาคม 2559
11. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  6 11 พฤศจืกายน 2559
10. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  6 10 ตุลาคม 2559
9. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  6 9 กันยายน 2559
8. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 6 8 สิงหาคม 2559
7. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  6 7 กรกฏาคม 2559
6. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  6 6 มิถุนายน 2559
5. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  6 5 พฤษภาคม 2559
4. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  6 4 เมษายน 2559
3. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  6 3 มีนาคม 2559
2. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 6 2 กุมภาพันธ์ 2559
1. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 6 1 มกราคม 2559
 
f62

 

5.รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2558
............................................

ลำดับที่

รายงาน

ปีที่

ฉบับที่

เดือน

ปี พ.ศ.

12. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 12 ธันวาคม 2558
11. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 11 พฤศจืกายน 2558
10. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 10 ตุลาคม 2558
9. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  5 9 กันยายน 2558
8. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  5 8 สิงหาคม 2558
7. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 7 กรกฏาคม 2558
6. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 6 มิถุนายน 2558
5. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 5 พฤษภาคม 2558
4. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 4 เมษายน 2558
3. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  5 3 มีนาคม 2558
2. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 2 กุมภาพันธ์ 2558
1. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 1 มกราคม 2558
 
f62

 

4.รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2557
............................................

ลำดับที่

รายงาน

ปีที่

ฉบับที่

เดือน

ปี พ.ศ.

12. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 12 ธันวาคม 2557
11. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 11 พฤศจืกายน 2557
10. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 10 ตุลาคม 2557
9. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 9 กันยายน 2557
8. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 8 สิงหาคม 2557
7. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 7 กรกฏาคม 2557
6. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 6 มิถุนายน 2557
5. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 5 พฤษภาคม 2557
4. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 4 เมษายน 2557
3. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  4 3 มีนาคม 2557
2. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 4 2 กุมภาพันธ์ 2557
1. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 4 1 มกราคม 2557
 
f62

3.รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2556
............................................

 

ลำดับที่

รายงาน

ปีที่

ฉบับที่

เดือน

ปี พ.ศ.

12. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  3 12 ธันวาคม 2556
11. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  3 11 พฤศจิกายน 2556
10. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 10 ตุลาคม 2556
9. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 9 กันยายน 2556
8. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 8 สิงหาคม 2556
7. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 7 กรกฏาคม 2556
6. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 6 มิถุนายน 2556
5. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 5 พฤษภาคม 2556
4. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 4 เมษายน 2556
3. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 3 มีนาคม 2556
2. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 2 กุมภาพันธ์ 2556
1. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 1 มกราคม 2556
 
f62
 
2.รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2555
...................................

ลำดับที่

รายงาน

ปีที่

ฉบับที่

เดือน

ปี พ.ศ.

12. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 12 ธันวาคม 2555
11. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 11 พฤศจิกายน 2555
10. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 10 ตุลาคม 2555
9. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 9 กันยายน 2555
8. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 8 สิงหาคม 2555
7. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 7 กรกฏาคม 2555
6. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 6 มิถุนายน 2555
5. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 5 พฤษภาคม 2555
4. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 4 เมษายน 2555
3. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 3 มีนาคม 2555
2. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 2 กุมภาพันธ์ 2555
1. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2 1 มกราคม 2555
 
 
1.รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2554
.......................................

ลำดับที่

รายงาน

ปีที่

ฉบับที่

เดือน

ปี พ.ศ.

12. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 12 ธันวาคม 2554
11. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 11 พฤศจิกายน 2554
10. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 10 ตุลาคม 2554
9. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 8 กันยายน 2554
8. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 8 สิงหาคม 2554
7. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 7 กรกฏาคม 2554
6. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 6 มิถุนายน 2554
5. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 5 พฤษภาคม 2554
4. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 4 เมษายน 2554
3. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 3 มีนาคม 2554
2. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 2 กุมภาพันธ์ 2554
1. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 1 มกราคม 2554