ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076311033-4 ต่อ205
โทรสาร : 076275096
Email :

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 3 คน คือ

 

1.นาสมบูรณ์
2.นายสมชาย
3.นายสุชาติ

คาวิจิตร์
สาบุตร
มะเหร็ม

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

33256