ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076270888
โทรสาร :
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 4 คน คือ

 

1.นางสมใจ
2.นางชุติมณฑน์
3.นายดำรัส
4.นางบ่อทอง

5.นส.ลิสา

เพ็ชรรัตน์
โพธิเวชกุล
จันทนาค
ลิ่มสกุล

ผลดี

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฎิบัติการ

 

33256