ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าคลอก

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076529683
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 5 คน คือ

 

1.นางยุพเยาว์
2.นส.โชติมา
3.นส.ขวัญชนก
4.นส.นงนุช
5.นายจิรวัฒน์

ภูศรี
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ปัญญานุรักษ์วงศ์
ทองย่น
จันแก้ว

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข 
แหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

33256