ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 076617795
โทรสาร :
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 9 คน คือ

 

1.นายพรหมมาศ
2.นางจิตรา
3.นายถิรวัฒน์
4.นส.อัปสร
5.นางสุจินดา
6.นางประภาพร
7.นส.ธิดาพร
8.นางบุษบา
9.นางสาวสุมล

สวัสดิ์ภักดี
โรมินทร์
เอ่งฉ้วน
ฤกษ์สันทัด
คีรีรัตน์
ปิ่นแก้ว
เทพรัตน์
เกาฑัณฑ์
ประทีป ณ ถลาง

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตำแหน่ง หมอนวดแผนไทย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข

 

33256