ระบบรายงานออน์ไลน์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอถลาง แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการเฝ้าระวังโรค

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076324085
โทรสาร :
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ : จำนวน 6 คน คือ

 

1.นายอนุ
2.นายบุญโชค
3.นางสุมา
4.นายจิรวัฒน์
5.น.ส.เนตรดาว
6.นายการุณ

ยกทอง
พฤกษ์อมรกุล
สิงฆาฬะ
ชิ้นสุวรรณ
เครือโสบ
กลสามัญ

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

33256